Akademia » Zgłoszenie » Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach / wyjazdach

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

Akademii Odżywiania dla Zdrowia PIĘĆ SMAKÓW

§1 - Definicje przyjęte w Regulaminie

1. Warsztaty stacjonarne - szkolenie obejmujące swoim programem zajęcia praktyczne z nauki gotowania i/lub wykład teoretyczny o tematyce prozdrowotnej.

2. Warsztaty wyjazdowe

3. Uczestnik - osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w Warsztatach, która zapoznała się z ich regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania podczas całego okresu trwania Warsztatów.

4. Organizator - organizatorem Warsztatów jest Akademia Odżywiania dla Zdrowia PIĘĆ SMAKÓW, tel.: +48 507 200 477

e-mail: [email protected]

§ 2 - Postanowienia ogólne

1. Zgłaszając swój udział w warsztacie kulinarnym Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Warsztaty otwarte odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.3. Warsztaty odbywają się w specjalnie przygotowanej sali w Zespole Szkół Gastronomiczno Hotelarskich przy ulicy Majdańskiej 30/36 w Warszawie. Informację o zmianie miejsca odbywania się warsztatów Organizator poda w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej.

4. Terminy najbliższych planowanych Warsztatów są ustalone z góry, a informacja o nich zamieszczona jest na stronie internetowej. Dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.

5. Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania warsztatu kulinarnego zależą od rodzaju spotkania oraz zaplanowanego scenariusza i są podane w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej. Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu warsztatów, o czym Uczestnik będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.

6. Na sali podczas warsztatów kulinarnych mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora.

7. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.

8. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.

9. Uczestnik godzi się na dokumentowanie warsztatów / wyjazdów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez jakichkolwiek roszczeń.

§3 - Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia sprzęty niezbędne do pracy.

2. Organizator dokonuje w imieniu Uczestników zakupu produktów niezbędnych do wykonania przewidzianych potraw.

3. Organizator wyznacza osobę/-y prowadzącą/-ce Warsztaty.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez uczestnika w trakcie trwania Warsztatów.

§ 4 - Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz podstawowych zasad higieny i bhp obowiązujących na sali.

2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć negatywny wpływ na jego stan zdrowia podczas Warsztatów.

3. Do przygotowania potraw podczas warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne. Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatacie, zobowiązuje się przestrzegać zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęty i urządzenia, które otrzymuje do pracy. Zabrania się wynoszenia z warsztatów wszelkich urządzeń, sprzętów i wyposażenia sali.

§ 5 - Zgłoszenie i płatność

1. O uczestnictwie w warsztatach / wykładach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Rezerwacji miejsca dokonuje się wysyłając do Organizatora wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” ze strony www.piecsmakow.com.pl. W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza mailem Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia. Zadatek za warsztat / wykład powinna być dokonany w ciągu 3 dni roboczych. Dane do przelewu Uczestnik otrzymuje w mailu potwierdzającym rezerwację.

4. Brak wpłaty zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla Zamawiającego.

5. Jeśli przed terminem zajęć cała płatność nie została przelana na konto Organizatora, Uczestnik reguluje ją w dniu przybycia na warsztat / wykład / wyjazd.

§ 6 - Rezygnacja / odwołanie warsztatów stacjonarnych oraz wyjazdowych

1. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników, na 2 dni przed terminem Organizator ma prawo do odwołania Warsztatów i poinformowania o tym Uczestników. Organizator dokona zwrotu całość wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego warsztatu.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych / wykładzie jest możliwa najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Rezygnacja z udziału w warsztatach / wykładzie będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Koszty będą zwracane przelewem na konto Uczestnika. Uczestnik ma prawo scedować zadatek na inną, wskazaną przez siebie, osobę.
Uwaga
- jednak w przypadku rezygnacji krótszej niż 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu kwota zaliczki pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia Uczestnikowi miejsca i warunków udziału w warsztacie / wykładzie i tym samym podlega zwrotowi tylko w przypadku znalezienia osoby na swoje miejsce.

3. W przypadku rezygnacji z warsztatu wyjazdowego zadatek podlega zwrotowi tylko w przypadku znalezienia osoby na swoje miejsce.

4. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu / warsztatu / wykładu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Uczestnikowi NIE przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

5. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów / wykładu z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty, jest mu niezwłocznie zwracana. Organizator zastrzega sobie zmianę wykładowcy / współprowadzącego z uwagi na sytuacje losowe.

5. Nieobecność na warsztatach / wykładzie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

6. W przypadku imprez dla grup zamkniętych rezygnacja ze szkolenia po terminie 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem powoduje utratę wpłaconej zaliczki tj. 50% ustalonej kwoty.

§ 7 - Ceny

Ceny warsztatów / wykładów / wyjazdów są cenami brutto za osobę.


Klient wpłacając zadatek akceptuje powyższe warunki.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Drukuj stronę
Bądź na bieżąco, dlatego
Chciałabym wysłać Ci list
o moich inspirujących warsztatach, wyjazdach i nowościach.
Wyślij

Możesz również dodatkowo podac imię i nazwisko:

Warsztaty jako prezent

Zrób prezent najbliższym. Podaruj warsztat gotowania!

  Klienci Akademii


  • Nokia Siemens Networks
  • IKEA
  • IMPEL
  • Joga w Parku
  • Polska Akcja Humanitarna
  • Dom Kultury Śródmieście
  • NZOZ Carolina Medical Center
  • SAS Business Analytics software

Copyright © 2007-2022 Anna Krasucka PIĘĆ SMAKÓW Akademia Odżywiania dla Zdrowia. Wszelkie Prawa Zastrzeżono. Zawarte na tej stronie treści stanowią prawo autorskie. Logo PIĘĆ SMAKÓW Akademia Odżywiania dla Zdrowia jest zastrzeżonym znakiem towarowym.