Regulamin sprzedaży

Regulamin uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

Akademii Odżywiania dla Zdrowia PIĘĆ SMAKÓW

§1 – Definicje przyjęte w Regulaminie

1. Warsztaty wyjazdowe – szkolenie obejmujące swoim programem zajęcia praktyczne z nauki harmonijnego stylu życia, w tym gotowania i wykłady teoretyczne o tematyce prozdrowotnej.

2. Warsztaty stacjonarne – szkolenie obejmujące swoim programem zajęcia praktyczne z nauki harmonijnego stylu życia, w tym gotowania i wykłady teoretyczne o tematyce prozdrowotnej.

3. Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w Warsztatach, która zapoznała się z ich regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania podczas całego okresu trwania Warsztatów.

4. Organizator – organizatorem Warsztatów jest Akademia Odżywiania dla Zdrowia PIĘĆ SMAKÓW Anna Krasucka, tel.: +48 507 200 477
e-mail: [email protected]

§ 2 – Postanowienia ogólne

1. Zgłaszając swój udział w warsztacie stacjonarnym lub wyjazdowym Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Warsztaty stacjonarne lub wyjazdowe odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.

3. Warsztaty stacjonarne odbywają się w profesjonalnej sali technologicznej przystosowanej do gotowania i w pełni wyposażonej.

4. Warsztaty wyjazdowe odbywają się w kameralnych miejscach Polski klimatycznie położonych w naturze. Konkretne miejsce jest podane na stronie internetowej przy opisie warsztatu.

5. Terminy najbliższych planowanych Warsztatów są ustalone z góry, a informacja o nich zamieszczona jest na stronie internetowej. Dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.

5. Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania warsztatu zależą od rodzaju spotkania oraz zaplanowanego scenariusza i są podane w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej. Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu warsztatów, o czym Uczestnik będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.

6. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.

7. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.

9. Uczestnik godzi się na dokumentowanie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez jakichkolwiek roszczeń.

§3 – Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia sprzęty niezbędne do gotowania.

2. Organizator dokonuje w imieniu Uczestników zakupu produktów niezbędnych do wykonania przewidzianych potraw.

3. Organizator wyznacza osobę/-y prowadzącą/-ce Warsztaty.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez uczestnika w trakcie trwania Warsztatów.

§ 4 – Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz podstawowych zasad higieny i bhp obowiązujących na warsztacie.

2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć negatywny wpływ na jego stan zdrowia podczas Warsztatów.

3. Do przygotowania potraw podczas warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne. Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztacie, zobowiązuje się przestrzegać zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęty i urządzenia, które otrzymuje do pracy.

§ 5 – Zgłoszenie i płatność

1. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Rezerwacji miejsca dokonuje się wysyłając do Organizatora wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” ze strony www.piecsmakow.com.pl. W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza mailem Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia. Zadatek za warsztat powinien być dokonany w ciągu 3 dni roboczych. Dane do przelewu Uczestnik otrzymuje w mailu potwierdzającym rezerwację.

4. Wpłacany zadatek na warsztat jest bezzwrotny i jest gwarantem rezerwacji miejsca na warsztacie stacjonarnym lub wyjazdowym.

5. Brak wpłaty zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla Zamawiającego.

§ 6 – Rezygnacja / odwołanie warsztatów

1. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników, na tydzień przed terminem Organizator ma prawo do odwołania Warsztatów i poinformowania o tym Uczestników. Organizator dokona zwrotu całości wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego warsztatu.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych lub wyjazdowych wpłacony zadatek pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia Uczestnikowi miejsca i warunków udziału w warsztacie i tym samym NIE podlega zwrotowi.

3. W przypadku niewykorzystania całości lub części warsztatu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Uczestnikowi NIE przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty, jest mu niezwłocznie zwracana. Organizator zastrzega sobie zmianę wykładowcy / współprowadzącego z uwagi na sytuacje losowe.

5. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

§ 7 – Ceny

Ceny warsztatów są cenami brutto za osobę.

Klient wpłacając zadatek akceptuje powyższe warunki.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r